21 Aralık 2017 Perşembe

SPARTATHLON katılma koşulları, kuralları, Hız tablosu vb

Bu yazıyı Spartathlon'a katımak isteyen ama Türkçe kaynak bulamayan arkadaşlar için yarışla ilgili bulduğum bilgileri tercüme ederek hazırladım.  

Home Terms of Participation in SPARTATHLON 20Home Terms of Participation in SPARTATHLON 2018 SPARTATHLON 2018 'e Katılma Koşulları

SECTION 1: ELIGIBILITY BÖLÜM 1: UYGUNLUK
To participate in Spartathlon, runners need to be at least 18 years old, healthy and sufficiently trained. Spartathlon'a katılmak için koşucular en az 18 yaşında, sağlıklı ve yeteri kadar antrenmanlı olmalıdır. Participants assume full responsibility for their health status, before and during the race. Katılımcılar yarış öncesi ve sırasında sağlık durumları için tam sorumluluk kabul ederler. In order to participate in the Race, runners must be officially admitted by the International Spartathlon Association (ISA) and registered. Yarışa katılabilmek için koşucular Uluslararası Spartathlon Birliği (ISA) tarafından resmen kabul edilmeli ve kayıtlı olmalıdır. Rules and Regulation, and legally binding documents can be provided upon request only by the organizer (ISA) and its official associates. Kurallar ve Yönetmelik ve yasal olarak bağlayıcı belgeler yalnızca organizatör (ISA) ve resmi ortakları tarafından talep edilebilir. The ISA reserves the right to disqualify any runner or crew member for not complying with the race rules. ISA, yarış kurallarına uymadığı için herhangi bir koşucu veya mürettebat üyesini diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Adherence to the race rules and the official instructions is a contractual obligation for all participants and their crews. Yarış kurallarına ve resmi talimatlara uyulması tüm katılımcılar ve ekipleri için sözleşme yükümlülüğü altındadır.
SECTION 2: QUALIFYING RACES AND PERFORMANCES BÖLÜM 2: KRİTER YARIŞLARI VE GEREKLİ PERFORMANSLAR

To apply to Spartathlon 2018, runners need to have fulfilled at least one (1) of the following criteria within the years 2016, 2017 or 2018 (up to February 24 th ): Spartathlon 2018'e başvurmak için, koşucuların 2016, 2017 veya 2018 yılları (24 Şubat'a kadar) içinde aşağıdaki kriterlerden en az birini (1) yerine getirmesi gerekir:
INTERNATIONAL RACES ULUSLARARASI YARIŞLAR
a) Finish a 100-km race within 10:00 hours (men) or 10:30 hours (women). a) 10:00 saat (erkekler) ya da 10:30 saat (kadınlar) içinde 100 km'lik bir yarış bitirin.
b) Cover a 120 km (men) or 110 km distance (women) in a 12-hour race. b) 12 saatlik yarışta 120 km (erkek) veya 110 km mesafeyi (kadınlar) bitirin.
c) Finish a 100-mile race in 21:00 hours (men) or 22:00 hours (women). c) 21:00 saat (erkekler) ya da 22:00 saat (kadınlar) içinde bir 100 mil yarışını bitirin.
d) Finish Western States 100-Mile Endurance Run, within 24:00 hours (men) or 25:00 hours (women). d) Western States 100-Mile Endurance Run yarışını 24:00 saat (erkekler) ya da 25.00 saat (kadınlar) içinde bitirin.
e) Cover at least 180 km (men) or 170 km (women) in a 24-hour race. e) 24 saatlik bir yarışta en az 180 km (erkek) veya 170 km (kadın) yapın.
f) Finish a non-stop 200-220 km race within 29:00 hours (men) or 30:00 hours (women). f) 29:00 saat (erkekler) ya da 30.00 saat (kadınlar) içinde 200-220 km'lik bir yarış bitirin.
g) Finish UltraBalaton 2016 (221 km) in 31:00 hours (men) or 32:00 hours (women) g) UltraBalaton 2016 (221 km) yarışını 31:00'de (erkekler) veya 32:00'de (kadınlar) bitirin.
h) Finish a longer than 220 km non-stop race within 36:00 hours (men) or 37:00 hours (women). h) 36:00 saat (erkek) veya 37:00 saat (kadınlar) içinde 220 km'den fazla durmadan yarış bitirin.
i) Finish Badwater race within 39:00 hours (men) or 40:00 hours (women). i) Badwater yarışını 39:00 saat (erkek) veya 40:00 saat (kadınlar) içinde tamamlayın.
j) Finish Grand Union Canal Race within 34:00 hours (men) or 35:00 hours (women). j) Grand Union Canal Race'u 34:00 saat (erkekler) ya da 35:00 saat içinde (kadınlar) bitirin.
 k) Finish Sakura Michi 250-km race in 36:00 hours k) 36:00'da Sakura Michi 250 km yarışını bitirin
l) Finish Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250-km race within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women). l) Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic'i 250km yarışını 42:00 saat (erkek) ya da 43:00 saat (kadın) içinde bitirin.
m) Cover a distance of at least 280 km (men) or 260 km (women) in a 48-hour race. m) 48 saatlik bir yarışta en az 280 km (erkekler) veya 260 km (kadınlar) bir mesafeyi bitirin. RACES IN GREECE

YUNANİSTAN'DAKİ YARIŞLAR
a) Finish Spartathlon race within 36:00 hours. a) 36:00 saat içinde Spartathlon yarışını bitirin.
b) Finish Olympian Race Nemea-Olympia within 28:00 hours. b) Olympian Race Nemea-Olympia'yı (180km) 28:00'de bitirin.
c) Finish Euchidios Athlos 107, 5 km within 12:30 hours (men) or 13:00 hours (women). c) Euchidios Athlos 107.5k'yi 12:30 saat (erkekler) ya da 13:00 saat (kadınlar) içinde bitirin.
  d) Finish Euchidios Hyperathlos 215 km within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women). d) Euchidios Hyperathlos 215km'yi 32:00 saat (erkekler) ya da 33:00 saat (kadınlar) içinde bitirin.
e) Finish “ROUT” Rodopi Advendurun 100-mile race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women). e) "ROUT" Rodopi Advendurun 100mil’i 32:00 saat (erkekler) veya 33:00 saat (kadınlar) içinde bitirin.
f) Finish Dolichos Race Delphi-Olympia 255 km within 42:00 hours (men) or 43:00 hours (women). f) Dolichos Delphi-Olympia 255km’yi 42:00 saat (erkekler) ya da 43:00 saat (kadınlar) içinde bitirin.
g) Finish VFUT Paranesti 100 miles race within 32:00 hours (men) or 33:00 hours (women). g) VFUT Paranesti 100mil’i 32:00 saat (erkekler) ya da 33:00 saat (kadınlar) içinde bitirin.
h) Finish Dromos Athanaton 142 km race within 18:00 hours (men) or 19:00 hours (women). h) Dromos Athanaton 142km’yi 18:00 saat (erkekler) ya da 19:00 saat (kadınlar) içinde bitirin.

SECTION 3: PROOF OF ELIGIBILITY BÖLÜM 3: UYGUNLUK KILAVUZU
In order for an entry application to be taken into consideration, the runner must meet at least one (1) of the previous criteria during an official non-stop race, the results of which can be accessed online, on the organizer's website, any athletic website, or on the online database of DUV. Giriş başvurusunun Spartathlon organizasyonu tarafından dikkate alınabilmesi için, koşucu yukarıdaki kriter yarışlarından en az birini yerine getirmiş olmalı ve bu performansı bir web sitesinde veya bir database üzerinde online ulaşılabilir olmalı ve bu ulaşım gerekli link başvuru formuna eklenmelidir.
* Important note: * Önemli Not:
a) Custom-made certifications, issued by the race organizer or a timing company, for split times of individual runners are not accepted. a) Yarış organizatörü veya bir zaman ölçüm şirketi tarafından verilen, bir yarıştaki sadece adayın bir etap zamanını gösteren sertifikalar (uzun bir yarıştaki 100km geçiş süresi vb) kabul edilmemektedir. In order for a split time to be accepted, it should be timed and officially provided online for all participants of that given race. Bu tip bir zamanın kabul edilebilmesi için, o yarışın tüm katılımcıları için online olarak bu zamanlar sağlanmalıdır.
b) A qualifying performance needs to be achieved in a race of at least 5 finishers, in order to be accepted. b) Bir yarıştaki performansın kabul edilebilmesi için, ilgili yarışta en az 5 finişer olması gerekir.
c) Performances achieved in other races / distances / events, than the ones explicitly mentioned in section 2 are not accepted, even if they are harder to achieve. c) Bitirilen herhangi bir yarış performansı 2.inci bölümde bahsedilen yarışlardan çok daha zor olsa dahi yarışa özel bir performans olarak kabul edilmemektedir. O yüzden 2.inci bölümde ismi geçmeyen yarışlardaki performanslar “uluslararası yarışlar” kısmındaki a), b), c), e), f), h) ve m) maddeleri üzerinden değerlendirilir

SECTION 4: APPLICATION PERIOD BÖLÜM 4: BAŞVURU DÖNEMİ
Participation applications for Spartathlon 2018 will begin on January 20, 2018 and will finish on February 25, 2018. Spartathlon 2018'e katılım başvuruları 20 Ocak 2018'de başlayacak ve 25 Şubat 2018'de sona erecek.
* Note: No priority shall be given to early applicants. * Not: Erken başvuranlara öncelik tanınmayacaktır. İlk gün yapılan başvuru ile son gün yapılan başvuru arasında herhangi bir değerlendirme farkı olmayacaktır.

SECTION 5: ENTRY PROCESS BÖLÜM 5: KABUL SÜRECİ During the application period, the applicants submit their online Entry Applications, which include a file with the links to their qualifying results. Başvuranlar, başvuru esnasında, kriter performans sonuçlarına ulaşılabilecek linkleri içeren bir dosyayı içeren online başvuru dilekçelerini doldurmalıdır. Once the application period ends, the International Spartathlon Association will review all applications and reject the ones that do not meet the criteria. Başvuru süresi sona erdiğinde, Uluslararası Spartathlon Derneği tüm başvuruları inceler ve kriterleri karşılamayanları reddedecektir. The number of qualifying applications cannot exceed 390. In case there are more than 390 applicants meeting these criteria, a new round of application review will be added: kriterleri sağlayan başvuru sayısı 390'ı aşamaz. Bu kriterleri karşılayan 390'dan fazla başvuru sahibi olması durumunda yeni bir başvuru gözden geçirmesi eklenecektir:
Bu yeni gözden geçirme esnasında;
a) Runners having achieved a performance at least 20% better than the ones required in section 2, are considered qualified and are thus automatically admitted. a) Bölüm 2'de istenenlerden en az % 20 daha iyi bir performans elde eden koşucular nitelikli sayılır ve böylece otomatik olarak kabul edilir.
b) In the case that this process overrides the ISA's nationality quota requirements (section 12), 25 participants from the same nation will be chosen by lot. b) Bu sürecin ISA'nın vatandaşlık kotası şartlarını (Bölüm 12) geçmesi durumunda, aynı ulustan 25 katılımcı kura ile seçilecektir. Non chosen runners will enter a national waiting list from which to draw, in the event of a compatriot athlete's race withdrawal, participants in priority order. Seçilmemiş yarışmacılar, vatandaş sporcunun yarıştan çekilmesi durumunda öncelik sırasına giren ulusal bir bekleme listesine girecekler.
  c) Runners with at least 10 Spartathlon race completions in the past are also automatically admitted (note: first round criteria must still be met) c) Geçmişte en az 10 Spartathlon yarış tamamlaması olan yarışmacılar da otomatik olarak kabul edilir (not: ilk tur kriterlerine uyulmalıdır)
d) A single applicant of a nationality is automatically admitted, all criteria being met. d) Bölüm 2’deki kriterler sağlanıyorsa bir ülkeden tek bir başvuru sahibi varsa o başvuru otomatik olarak kabul edilir.
e) The remaining applicants will be chosen by lot in order to reach the 390 cap. e) Diğer başvuranlar 390 sınır değerine ulaşmak için kuraya tabi tutulacaktır. Once the 390 entrants have been selected, lots will still be drawn for the Waiting List. 390 katılımcıyı seçtikten sonra, Bekleme Listesi içinde ayrıca kura çekilecektir. The draw will take place at the ISA premises (7, Kodrou Street, Athens) in March 2018 and will be open to the public. Kura Çekilişi Mart 2018'de ISA binasında (7, Kodrou Caddesi, Atina) gerçekleştirilecek ve halka açık olacak. The specific date and time will be published beforehand on the Spartathlon web site. Spesifik tarih ve saat önceden Spartathlon web sitesinde yayınlanacaktır.   Qualified runners, who submitted an application in 2017 but were not admitted, will enter the 2018 draw with a double lot. 2017'de başvuruda bulunan, ancak kabul edilmeyen kalifiye koşucular, 2018 kurasına çift lot ile girecekler.
(Note: All 2018 criteria must still be met and a proper application made) If still not chosen by lot, then, all criteria met, they will enter the 2018 draw with a quadruple lot. (Not: Tüm 2018 kriterleri yine de karşılanmalı ve uygun bir başvuru yapılmalıdır) Hâlâ kura tarafından seçilmemişse, tüm ölçütler karşılanmak koşuluyla, ve bir sonraki yıl kurasına dört lot ile girecekler. Chosen by lot runners who, for any reason, withdraw their participation, lose the right to a double or quadruple lot in the following year. Kurada kazanmış bir koşucu herhangi bir nedenle katılımını geri çekerse ertesi yıl çift veya dörtlü lot kura hakkını kaybeder.
f) ISA reserves the right to offer automatic admission to a limited number of qualified applicants (maximum 10) in addition to the above mentioned 390 entrants. f) ISA, yukarıda belirtilen 390 katılımcının yanı sıra sınırlı sayıda nitelikli başvuru sahibine (en fazla 10) otomatik olarak kayıt hakkı sunma hakkını saklı tutar. The List of Entrants and the Waiting List will be published on the Spartathlon website after the completion of the draw. Katılımcı Listesi ve Bekleme Listesi, beraberlik tamamlandıktan sonra Spartathlon web sitesinde yayınlanacaktır. The selected entrants will receive a notification by e-mail, including an invitation to fill-in the Entry Form. Seçilen katılımcılar, Katılım Formunu doldurma daveti da dahil olmak üzere e-posta ile bir bildirim alacaktır. Applicants, whose names are neither in the Participants' nor the Waiting List, have not been admitted. Adları ne Katılımcılar ne de Bekleme Listesinde olmayan adaylar kabul edilmemiştir.

To complete their registration, the selected runners need to complete online their Entry Form by April 20, 2018 at the latest and include a recent passport photo, as well as the names of their supporters/crew. Kayıt işlemlerini tamamlamak için, seçilen koşucular en geç 20 Nisan 2018 tarihine kadar Giriş Formunu çevrimiçi doldurmalı ve form güncel pasaport tipi fotoğrafı ile destekçileri / mürettebatının adlarını içermelidir. The runner's participation fees need to be paid by May 20, 2018 at the latest. Koşucunun katılım ücretlerinin en geç 20 Mayıs 2018'e kadar ödenmesi gerekir.
Once the selected entrant satisfies all the above mentioned requirements, his / her name and bib number will be posted on the Starting List on the Spartathlon web site (menu RESULTS-Participants). Seçilen katılımcı, yukarıda belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirdiğinde, adı ve ön numara numarası Spartathlon web sitesinde Başlangıç ​​Listesinde (RESULTS-Participants menüsü altında) yayınlanacaktır.
This is the final confirmation of his / her place in the Spartathlon race 2018. Bu, 2018 Spartathlon yarışında yerinin son teyididir. Failure to meet the above deadline (or any other indicated) will result in the runner's immediate disqualification and the automatic admittance of the next eligible applicant in the Waiting List. Yukarıdaki son başvuru tarihini (veya başka herhangi bir talebin) yerine getirilmemesi, koşucunun derhal diskalifiye edilmesine ve Beklenen Listedeki bir sonraki uygun başvuru sahibinin otomatik olarak kabulüne neden olur.

Supporters and crew members must have paid their participation fee by August 10th, 2018 at the latest , or their participation will be cancelled. Desteçiler ve mürettebat üyeleri en geç 10 Ağustos 2018 tarihine kadar katılım ücretlerini ödemiş olmalıdır, yoksa katılımları iptal edilecektir. Bu yarışta destek ekibide kayıt altına alınmaktadır ve ücretleri ödenmelidir.

SECTION 6: PARTICIPATION FEE BÖLÜM 6: KATILIM ÜCRETİ The Participation Fee for Spartathlon 2018 is 600€ , payable to the International Spartathlon Association: Spartathlon 2018 Katılım Ücreti, Uluslararası Spartathlon Birliği'ne ödenecek 600 €' dır:

Bank account ALPHA BANK, GREECE, Banka hesabı ALPHA BANK, GREECE,
IBAN: GR56 0140 1200 1200 02002010931, IBAN: GR56 0140 1200 1200 02002010931,
SWIFT BIC: CRBAGRAAXXX. SWIFT BIC: CRBAGRAAXXX.
Beneficiary name: International Spartathlon Association. Hesap sahibi adı: Uluslararası Spartathlon Derneği.
Beneficiary address: 7, Kodrou street, 10558 Athens, Greece. Hesap sahibi adresi: 7, Kodrou caddesi, 10558 Atina, Yunanistan.

The Participation Fee includes participation in the race, race-related transportation during, before and after the race and participation in the Awards Gala. Katılım Ücreti, yarışa katılım, yarışla ilgili ulaşım, yarış öncesi ve sonrası, Gala Ödülleri'ne katılımı içerir. ISA offers the athletes full board accommodation for six days in Athens and Sparta from Wednesday September 27 (in) to Tuesday October 3 (out), at designated hotels of its choice, at no extra charge. ISA, atletlere Atina ve Sparta'da 27 Eylül Çarşamba'dan Salı Ekim 3'e kadar seçtikleri otellerde ekstra bir ücret ödemeden altı gün boyunca tam pansiyon konaklama imkanı sunuyor.
As far as the cost for the crew is concerned, there are four (4) different options: Mürettebatın maliyeti konusunda, dört farklı seçenek vardır:
a) PARTICIPATION package € 60 , covering only the registration of one crew member. a) KATILIM paketi € 60 , sadece bir mürettebatın kaydını kapsıyor. Additional € 25 for attending the Awards Gala Awards Ödül Töreni Galası'na katılmak için ek 25 Euro
b) BASIC package € 180 , per crew member, covering registration and full board accommodation in Sparta for one or two nights (Sep. 28 & 28). b) BASIC paketi katılımcı başına bir veya iki gece (28 ve 29 Eylül) Sparta'da kayıt ve tam pansiyon konaklama dahil olmak üzere, 180 . Participation in the Awards Gala is included. Ödül Töreni Galası'na katılım dahildir.
c) EXTRA package € 600 , per crew member, covering registration, full board accommodation in Sparta for one or two nights (Sep. 28 & 29), full board accommodation in Athens for up to 4 nights (Sep. 26, 27, 30 and Oct 1), and participation in the Awards Gala. c) EXTRA paketi katılımcı başına bir ya da iki gecelik (28 ve 29 Eylül) Sparta’da kayıt, tam pansiyon konaklama, Atina'daki tam pansiyon konaklama için 4 gece (26, 27, 30 Eylül ve 1 Ekim) ve Ödül Töreni Galası'na katılım.
 
SECTION 7: DISCLAIMER BÖLÜM 7: FERAGAT

The organizer (International Spartathlon Association) bears no responsibility whatsoever for runners' health issues during the race. Organizatör (Uluslararası Spartathlon Derneği) yarış sırasında koşucuların sağlık sorunları için hiçbir sorumluluk taşımaz. Participants agree to assume full responsibility of their health and training, as well their equipment, according to the race rules. Katılımcılar, yarış kurallarına göre sağlık ve eğitimlerinin yanı sıra ekipmanlarının sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ederler. The organizer is no responsible for any property loss (garment, valuables, equipment). Organizatör herhangi bir mülk kaybından (giysi, eşya, ekipman) sorumlu değildir. The organizer is no responsible for any loss that may occur in case an entrant is prevented from participating by legal regulations or governmental orders. Bir katılımcının yasal düzenlemelerle veya hükümet emirleriyle yarışa katılımı engellendiğinde ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan organizatör sorumlu değildir. Participants are advised to have insurance coverage during the event that will also cover their return back home in case of illness. Katılımcıların, olay sırasında hastalık durumunda evlerine geri dönüşlerini de kapsayan sigorta kapsamına alınmaları önerilir.

SECTION 8: USE OF PERSONAL DATA BÖLÜM 8: KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI
By entering the race, participants agree to their personal data (name, date of birth, photo, among others) being provided to third parties for the purposes of race timing, formation of result list and other services. Yarışa girecek katılımcılar yarış zamanlaması, sonuç listesinin oluşturulması ve diğer servislerin sağlanması amacıyla üçüncü kişilere kişisel verilerinin (ad, doğum tarihini, fotoğrafını vb.) verilmesini kabul etmiş sayılırlar. Entrants also accept that such data will be made publicly available on the internet or on printed copies and will be stored and used by ISA for purposes exclusively related to the race. Katılımcılar ayrıca, bu tür verilerin internette veya basılı kopyalarda halka açık hale getirilebileceğini kabul ederler ve yalnızca yarış ile ilgili amaçlar için ISA tarafından saklanır ve kullanılırlar. Finally, entrants consent to not claim any financial reimbursement for any kind of publication related to their participation in the Spartathlon Race. Son olarak, katılımcılar Spartathlon Yarışına katılımlarıyla ilgili herhangi bir yayın için herhangi bir maddi geri ödeme talep etmemeyi kabul eder. Such publications include, but are not limited to their photos, videos, race footage, year of birth, race performance, race position, interviews being broadcasted or published in books, magazines, newspaper, the web, radio, television etc. Bu tür yayınlar, fotoğraf, video, yarış pistleri, doğum yılı, yarış performansı, yarış derecesi, kitaplarda, dergilerde, gazetelerde, web'de, radyo, televizyonlarda vb. yayınlanan röportajları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

SECTION 9: CANCELLATION OF EVENT - INABILITY TO REALIZE THE 2018 SPARTATHLON RACE BÖLÜM 9: YARIŞIN İPTAL ETMESİ - 2018 SPARTATHLON YARIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEME
In the rare case of cancellation of the event or inability of its realization due to reasons beyond the organizer's control (such as bad weather conditions, strikes, roads blockade, governmental regulations etc.), the participants agree that no refunds, reimbursements or compensations of any kind shall be provided. Nadiren organizasyonun kontrolü dışındaki nedenlerle (kötü hava koşulları, grevler, yol ablukası, hükümet düzenlemeleri vb.) Yarışın iptali ya da gerçekleştirilememesi durumunda, katılımcılar herhangi bir geri ödeme, geri ödeme ya da tazminat verilmeyeceğini kabul etmektedirler.

  SECTION 10: MEDICAL CERTIFICATE BÖLÜM 10: TIBBİ SERTİFİKA
a) All participants need to present a medical certificate of good health, as a race requirement. a) Bütün katılımcılar, bir yarış gereksinimi olarak sağlıklı bir sağlık sertifikası sunmalıdır. No runner will be allowed to start the race without such a certificate. Böyle bir sertifika olmadan hiçbir yarışmacının yarışa başlamasına izin verilmez.
b) Medical certificates need bear the MD's name, address, seal and a statement that the athlete is able to participate in Spartathlon 246 km race. b) Tıbbi sertifikalar, MD'nin adını, adresini, mühürünü ve koşucunun Spartathlon 246 km yarışına katılabileceğini bildiren bir ifadeye sahip olmalıdır. Health certificates requested especially for the Spartathlon Race need to be issued within 3 months before the race. Özellikle Spartathlon Race için istenen sağlık sertifikalarının yarıştan en geç 3 ay önce verilmesi gerekir. Entrants belonging to an athletic club may send their annual health certificate upon admittance or anytime before the race. Spor kulübüne ait olan katılımcılar, yıllık sağlık raporlarını yarışmaya kabul edildikleri veya yarıştan önce herhangi bir zamanda gönderebilirler.

  SECTION 11: CANCELLATION OF PARTICIPATION BÖLÜM 11: KATILIM İPTALİ In case of, due to whatever reason, participation withdrawal, there will be no refund or roll-over of that entrant's participation fee and his crew cost. Herhangi bir nedenden ötürü katılımın geri çekilmesi durumunda, katılımcının katılım ücretinin ve mürettebatının maliyetinin geri ödenmesi veya devredilmesi söz konusu olmayacaktır.

SECTION 12: QUOTAS- APPLICATIONS FROM COUNTRIES WITH SPARTATHLON ASSOCIATES BÖLÜM 12: SPARTATHLON DERNEĞİ OLAN ÜLKELERDEN KOTALAR - UYGULAMALAR
  Due to increasing numbers of applications and in order to promote national diversity of the event, ISA imposes the following quotas for participants: ISA, artan sayıda başvuru nedeniyle ve etkinliğin ulusal çeşitliliğini artırmak için katılımcılar için aşağıdaki kontenjanları uyguluyor:
Greece: 60, Japan: 60, Germany: 35, Any other nation: 25 Yunanistan: 60, Japonya: 60, Almanya: 35, Başka herhangi bir ulus: 25
* Important: Applications for Japan and Germany are processed through the local Spartahtlon associates, which can be found on the "Contact us" menu. * Önemli: Japonya ve Almanya'daki başvurular, "Bize Ulaşın" menüsünde bulunan yerel Spartahtlon ortakları tarafından işlenir. Japanese and German runners are kindly requested to apply there. Japon ve Alman koşucuların oraya başvurmaları rica olunur. Applications from these countries submitted directly to ISA, are not taken into consideration Bu ülkelerden direkt olarak ISA'ya gönderilen başvurular dikkate alınmamaktadır.YARIŞ KURALLARI
2017 REVIZYONU
 
 
Uluslararası "SPARTATHLON" Derneği kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yönetim Kurulunun yanı sıra Derneğin üyeleri ve Yarış organizasyonu ve gerçekleştirilmesindeki katılımcılar, yalnızca gönüllülük temelinde çalışırlar ve hiçbir şekilde herhangi bir ücret almayacaklardır.

Yarış "Adil Rekabet" ruhu içinde yapılır. Yarışmanın yüksek standart ve özünü korumak için koşuculardan her zaman kusursuz davranış sergilemeleri, gerçek sportmenlik içinde olmaları ve Olimpik Ruhu gözetmeleri beklenir.
 
MADDE 1
Koşucular katılım başvurularını Uluslararası SPARTATHLON Association (ISA) web sitesinde çevrimiçi olarak gönderir. Yarışın resmi dili Yunanca'dır. Organizasyon Komitesi, başvuranların onaylanmasına karar verir.

MADDE 2
Koşucular, verilen sağlık hizmetlerinin her zaman ve her yerde sağlanamayacağının bilincinde olarak yarış sırasında tam sorumluluk üstlenirler.

MADDE 3
Koşucular fiziksel olarak yarışa katılma yeteneklerini teyit eden güncel bir sağlık sertifikası sağlamalıdır.

MADDE 4
Koşucular yarıştan 24 ila 48 saat önce, Yarış Komitesi tarafından belirtilen yerde ve zamanda kayıt için bulunmak zorundadırlar.
 
MADDE 5
Koşucular sadece ISA amblemini taşıyan bir yetkiliden yarışa ilişkin herhangi bir konuda tavsiye almalıdır.

MADDE 6
Koşucuların koşu kıyafetlerine sadece kendi ülke bayrağını göstermelerine izin verilir. Teşkilat tarafından belirtilenler hariç, ürün, inanç ve slogan her türlü tanıtım yapılması kesinlikle yasaktır.

MADDE 7
Koşucular, belirtilen göğüs numaralarını göğüslerinde ve sırtlarında gözle görülebilir şekilde giymeli ve her zaman yarış akreditasyon kartlarını taşımalıdır.

MADDE 8
Koşucular, kendi sorumlulukları dahilinde, yarış sırasında kişisel eşyalarını kullanabilirler. Yarışın öncesi gününde saat sabah 10 ile akşam 16 arasında tüm öğeler, CP numarasını taşıyan kutulara konmalıdır. ISA her bir kutuyu kendi C / P'sine teslim edecektir.
 
 
MADDE 9
Koşucular yarış başlamadan en az 30  dakika önce kendilerini yarışın başlangıç noktası olan  Akropolis'e getirmelidirler. Geç varışlar, koşucunun diskalifiye edilmesine neden olacaktır.

MADDE 10
Koşucular destekçilerinden yalnızca aşağıdaki C / P'lerden fiziksel yardım alabilirler:
 
 
C/P No
Starttan olan uzaklık (km)
KONUM
 
 
11
42,2
MEGARA
 
 
22
80,0
HELLAS-CAN
 
 
26
93,0
ANCIENT CORINTH
 
 
29
102.1
ZEVGOLATIO
 
 
32
112,9
HALKEION GAS STATION
 
35
123,3
ANCIENT NEMEA
40
139,8
MALANDRENI
43
148,3
LYRKEIA
47
159.3
MOUNTAIN BASE
52
171,5
NESTANE
57
186,1
ZEVGOLATIO ARCADIA
60
195,3
TEGEA
63
206,40
PAPANTONIS
65
212
ARDAMIS (restaurant)
68
223,4
118 HEROES MONUMENT
72
236,2
VOUTIANOI SHELL GAS STATION
75
246,8
FİNİŞ: SPARTA
 
 
 


 
 

 

MADDE 11 Gerekli olduğu takdirde koşucular yarışın herhangi bir noktasında, ancak yalnızca ISA yetkilileri ve ISA tarafından akredite edilmiş sağlık ekiplerinden yardım alabilirler.

MADDE 12

 
Madde 12 a: Zaman okuması yapılan CP’ler
 
C/P No
Startta uzaklık (km)
KONUM
ZAMAN SINIRI
1
00,0
ACROPOLIS START
07:00
 
4
 
19,5
OPPOSITE HALYVOURGIKI ON THE ROAD TOWARDS ELEUSIS
 
07: 45 09: 10
11
42,2
MEGARA WEIGHBRIDGE
09: 40 11: 45
18
65,10
AGIOI THEODOROI
11: 15 – 14: 25
22
80,0
HELLAS CAN
11: 45 – 16: 30
28
100,1
ASSOS
13: 50 – 19: 25
35
123,3
ANCIENT NEMEA
15: 30 – 23: 00
47
159,5
MOUNTAIN BASE
19: 40 – 05: 10
52
171,5
NESTANE
20: 50 – 07: 30
60
195,3
ALEA - TEGEA
23:40 – 11:10
69
226,7
HOUSE WITH ARCHES
03: 30 – 16: 30
75
246,8
SPARTA
05: 35 – 19: 00
 
 

Madde 12 b: Ana CP’ler.

Tıbbi Bakım ve Fizyoterapi Tedavisi - Gıdalar ve İkramlar
 
C/P No
Startta uzaklık (km)
KONUM
ZAMAN SINIRI
22
80,0
HELLAS CAN
11: 45 16: 30
35
123,30
ANCIENT NEMEA
15: 30 23: 00
43
148,3
LYRKEIA
18: 05 03: 10
52
171,50
NESTANE
20: 50 07: 30
60
195,30
ALEA- TEGEA
23: 40 11: 10
68
223,4
118 HEROES MONUMENT
03: 05 15: 25
75
246,80
SPARTA
05: 35 19: 00
 
 

Madde 12 c : Yarış güzergahının coğrafyasal bölümleri

  
C/P No
Startta uzaklık (km)
KONUM
ZAMAN SINIRI
22
80,0
HELLAS CAN
11: 45 16: 30
35
123,30
ANCIENT NEMEA
15: 30 23: 00
47
159,5
MOUNTAIN BASE
19: 40 05: 10
49
164,5
SANGAS
20: 00 06: 25
60
195,30
ALEA- TEGEA
23: 40 11: 10
68
223,4
118 HEROES MONUMENT
03: 05 15: 25
75
246,80
SPARTA
05: 35 19: 00
 
 
MADDE 13
Yarışı terk eden koşucular, numaralarını ve elektronik çipini bir ISA yetkilisine verip C / P'deki uygun çekilme formunu imzalamaları gerekir. 
 
MADDE 14
CP'ler arasında yarıştan vazgeçen koşucular, numaralarını ve elektronik çipi en yakın CP'de teslim ederek çekilme formunu imzalarlar.
Yarışmayı terk eden koşucuların parkurda kalmasına izin verilmez ve koşucu resmi bir ISA aracı tarafından Sparta'ya ve Kurum tarafından belirlenen otele taşınır. Destekçisinin otomobilini kullanmak isteyen bir sporcu bunu çekilme formunda beyan etmelidir. Uygunsuzluk, yarışmacının gelecekteki SPARTATHLON Yarışlarından men edilmesine neden olacaktır.

MADDE 15
Koşucular belirli bir rotayı izlerler. Bununla birlikte, istemeden kendilerini rota dışında bulurlarsa, sapmadan önce kontrol ettikleri son C / P'ye geri dönmeli ve sapmayı rapor etmeli ve böylece yarışa devam etmelidirler.
 
MADDE 16
ISA, yarışa devam eden koşuculara karşı, kesin zaman nedeniyle elimine edilmesine rağmen hiçbir sorumluluk ve / veya yükümlülük taşımaz. Bu sporcular tamamen kendi sorumluluğu altındadır.

MADDE 17
Koşucular başka bir koşucu veya destekçinin yaptığı herhangi bir ihlali bildirebilir. İddia, yazılı olarak olmalı ve en yakın C / P'de bir ISA yetkilisine teslim edilmelidir.

MADDE 18
Yarış sırasında koşuculara kesinlikle yasak olan şeyler:
A / Bluetooth, mp3, iPod veya kulaklık ile her türlü müzik dinleme cihazı. Güvenlik nedeniyle acil durumlarda cep telefonuna izin verilir.
B / Batonlar.

MADDE 19
Yasadışı maddeler kullanan koşucular (doping) otomatik olarak diskalifiye edilir.

MADDE 20
Koşucular şu durumlarda doğrudan yarıştan çıkarılır:
a. Yarış Kurallarının herhangi bir maddesinin ihlali nedeniyle.
b. Herhangi bir Kontrol Noktasındaki cutoff süresinden sonra varış nedeniyle (C / P)
c. Organizasyon sağlık ekibi tarafından emir verilirse.

MADDE 21
Koşucular destekçilerine ve destek araçlarına ilişkin tüm bilgileri organizasyona sağlamalıdır. Emniyet nedenlerinden ötürü, destekçilerin yarışı izlemek veya sporculara eşlik etmek için her türlü iki tekerlekli araç (bisiklet, motosiklet vb.) kullanmaları kesinlikle yasaktır.

MADDE 22
Koşucuların hiçbir koşulda yardım almak için destekleyici araçları içinde bulunmalarına izin verilmemektedir. Yalnızca yukarıda listelenen 17'de, belirli C/P’lerde destekçileri şunları yapabilir:
A / su, içecek, izotonik, yiyecek sağlamak.
B / koşucuların giyim değiştirmesine yardım etmek.
C / masaj yapmak ve küçük yaraları tedavi etmek.
D / akredite edilmiş sağlık ekibi tarafından verilen her türlü ilacın koşucuya uygulanması.

MADDE 23
Destekçi arabalarının poster, çıkartma veya herhangi bir ürünün yada inançların reklamı yapan herhangi birşey taşıması kesinlikle yasaktır. Yalnızca aracın fabrika çıkışı üzerinde olan ticari marka ve logolarına izin verilir.
 
MADDE 24
Yarış öncesinde Kayıt Günü boyunca koşucuların ailesi, arkadaşları ve destekçileri, medya mensupları (gazeteciler, televizyon ekipleri vs.), sağlık ekipleri, diplomatik delegasyonlar, yani yarışla ilişiği olan tüm kişiler, takımlar ve araçlar yarışmadan önce kayıt olmalı ve her zaman kolayca sunulması gereken kendi akreditasyon kartını ve işaretini organizasyondan almalıdır. Destekçi araçların hiçbir zaman basın, tıbbi, televizyon vb. aracı olarak çalışmasına izin verilmemektedir. Herhangi bir ihlal, ihlalcilerin, kişilerin ve araçların yarıştan otomatik olarak çıkarılmasına yol açacaktır.

MADDE 25
Koşucular, taraftarlar, medya mensupları ve ilgilenen herkesin yarış ile ilgili tüm konuları ISA Sekreteryasına başvurması rica olunur. ISA, bilgi eksikliği veya yanlış bilgi olması halinde herhangi bir tarafın yarıştan diskalifiye edilmesine veya yasaklanmasına neden olabilecek bir durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

MADDE 26
Güvenlik nedeniyle destekçilerin, tüm yarış boyunca araçlarını aşırı dikkatle ve yavaş hızla sürmeleri ve asfaltsız yollarda daha da dikkatli sürmeleri beklenmektedir.
Destekçi araçları sadece, Madde 10 ve Aşağıda listelenen C / P'lerde yolun kenarında durabilirler:
 
 
C/P No
Startta uzaklık (km)
Konum
 
 
11
42,2
MEGARA
 
 
22
80,0
HELLAS CAN
 
 
26
93,0
ANCIENT CORINTH
 
 
29
102.1
ZEVGOLATIO
 
 
32
112,9
HALKEION GAS STATION
 
 
35
123,3
ANCIENT NEMEA
 
 
40
139,8
MALANDRENI
 
 
43
148,3
LYRKEIA
 
 
47
159.3
MOUNTAIN BASE
 
 
52
171,5
NESTANE
 
 
57
186,1
ZEVGOLATIO ARCADIA
 
 
60
195,3
ALEA - TEGEA
 
 
63
206,40
PAPANTONIS
 
 
65
212
ARDAMIS (restaurant)
 
 
68
223,4
118 HEROES MONUMENT
 
 
72
236,2
VOUTIANOI GAS STATION
 
 
75
246,8
FINISH : SPARTA
 
 

 

MADDE 27 Yardımcı otomobiller, C / P yarış yetkilileri direktiflerine uymak zorundadır, ve kendilerine atanan alanlarda park etmek ve durdurmakla yükümlüdür.

MADDE 28 Medya araçları (televizyon mürettebatları, fotoğraf muhabirleri, kameramanlar, gazeteciler vb.) koşuculardan makul mesafede yarış izlemeli ve onları engellememeli veya onlara yardım etmemelidir. Herhangi bir ihlal, aracın yarıştan hemen çıkarılmasına ve yolcuların akreditasyonlarının iptal edilmesine neden olur.

 MADDE 29 Yarış Kurallarının herhangi bir maddesini ihlal ettiği tespit edilen bir koşucu, destekçi ya da destekleyici araç, Süpervizör tarafından önce sarı bir bayrakla uyarılacak ya da yarıştan kırmızı bayrakla çıkartılacaktır.

MADDE 30 Tüm yarış boyunca, kesinlikle yasak olan şeyler:
A / koşucuların destekçisinin arabasını kullanması veya içine girmesi veya koşucuların destekçilerini pacer olarak kullanması.
B / Destekçi araçların C / P'ler arasındaki güzergahın herhangi bir yerinde durmasını veya park edilmesi.
C / Destekçi arabalarının koşucunun hemen arkasında, sağında yada solunda gitmesi.
Bu maddenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, koşucunun derhal diskalifiyesine neden olacaktır.

MADDE 31
Koşucular derhal diskalifiyesine neden olan durumlar:
A / Herhangi bir yetkisiz birinden yardım alması.
B / Destekçilerinin uygun olmayan davranışlar içine girmesi.
C / bir ISA yetkilisinin tavsiyelerini yerine getirmemesi.

MADDE 32
Özel koşullar altında (yol çalışmaları, koşucular için tehlike, olumsuz hava koşulları vb.) Herhangi bir C / P, önceden haber verilmeden Organizasyon tarafından taşınabilir.


MADDE 33
ISA yarış boyunca koşuculara tüm belirlenmiş hafif atıştırmalıklar, içecekler ve elektrolitleri sağlar. Belirli diyet talepleri, ISA'ya uygun olarak karşılanabilir. Bu durumda, koşucu veya destekçisinin tarafından tedarik edilmiş olan özel yiyecekler koşucuya sağlanır.

MADDE 34
Koşucular, taraftarlar ve yarışa katılan tüm katılımcılar, yukarıda listelenen yönetmelikleri / maddeleri ve ayrıca Race Alytarch (Yarış Direktörü) ve Organizasyon Komitesi tarafından sağlanan herhangi bir ilave talimatları takip etmekle yükümlüdürler.

MADDE 35
Emniyet nedenlerinden ötürü sporcular araç trafik yönünün tersine koşarlar. Organizasyon, gerektiğinde belirli yerlerde yarış yönünü tersine çevirebilir.

MADDE 36
Organizasyon Komitesi, herhangi bir düzenlemeyi ihlal etmesi durumunda sporcuların eskortlarına (destekçiler, aile vs) müdahale edebilir ve gözlemleyebilir. Bu tür etkileşimler doğrudan sporcuları etkiler (bkz. Madde 29)

MADDE 37
Koşucular ve akredite destekçiler, Organizasyon Komitesi tarafından belirtilen yerde ve saatte yarışın öncesinde düzenlenen brifinge katılmakla yükümlüdürler.

MADDE 38
Koşucuların ve destekçilerin Yarış Kurallarına aşina olması bekleniyor. Akredite edilmiş destek araçları, desteklenen sporcunun adını ve kayıt numarasını içeren akreditasyon işaretlerini daima taşımalıdır.
 
MADDE 39
Yarış Yönetmeliği kapsamına girmeyen herhangi bir durum, Yarış Görevlileri veya Alytarch (Yarış Direktörü) veya Ephor (Mareşal) tarafından çözülür.

MADDE 40
Yukarıdaki maddelerin herhangi birinin ihlal edildiğine ilişkin itiraz, yarışın son gününde saat 20: 00'den önce yazılı olarak Sparta Genel Merkezi'ndeki Hellanodics 'Komitesine (Temyiz Jürisi) gönderilmelidir.

MADDE 41
Yarışın bitiş noktası Sparta Stadyumunun girişinde Kral Leonidas'ın heykeli. Koşucular, belirlenen zaman sınırı içinde heykelin tabanına dokunduklarında finişer olarak işlem görürler.

MADDE 42
Finişerler, Sparta'ya ve Atina Ödül Törenine katılmaya davetlidirler. Katılanların kendilerini iyi bir kıyafet veya milli kıyafet içerisinde sunmaları beklenmektedir.

 

SPARTATHLON HIZ TABLOSU

 

Parkurun iniş, yokuş vb tüm unsurları dikkate alınarak hesaplanmış, yarışın resmi cutoff süresi olan 36 saatte yarışı bitirebilmeniz için iki CP arasını (CP’de harcadığınız zaman dahil) almak için ihtiyacınız olan max süreyi ve min pace  gösterir tablodur.

CΡ NO
CP ADI
CP CUTOFF
CP İÇERİĞİ
ZAMAN
MESAFE TOPLAM
MESAFE CP
PACE
1
IERA ODOS
07,30
Su
30
3,90
3,9
7,36
2
DAFNI
08,05
Su
35
9,30
5,4
6,31
3
SKARAMAGAS
08,35
TG
30
13,80
4,5
6,36
4
ASPROPIRGOS
09,10
TG
35
19,50
5,7
6,11
5
ELEFSINA
09,30
TG
20
22,70
3,2
6,19
6
ELLINIKA PETRELEA
09,45
TG
15
25,00
2,3
6,40
7
HOTEL AKTI
10,15
TG
30
29,20
4,2
7,04
8
JET OIL
10,35
TG, ISO
20
32,20
3,0
6,40
9
NEA PERAMOS
10,55
TG
20
35,30
3,1
6,36
10
MEGARA
11,20
TG
25
38,80
3,5
7,04
11
WEIGHT BRIDGE
11,45
TG, ISO
25
42,20
3,4
7,14
12
CONCRETE SPACE RIGHT
12,10
TG
25
45,70
3,5
7,04
13
HOTEL KOKKINIS
12,30
TG
20
48,80
3,1
6,36
14
SMALL OPENING LEFT
12,45
TG, ISO
15
51,20
2,4
6,27
15
ZORBAS TAVERN
13,10
TG
25
54,70
3,5
7,04
16
KINETA BUS STATION
13,30
TG, YOG
20
57,70
3,0
6,49
17
HOTEL SIAGAS
13,55
TG, ISO
25
60,90
3,2
7,42
18
AG. THEODORI
14,25
TG
30
65,10
4,2
7,14
19
MOTOR OIL
15,00
TG, ISO, YOG
35
69,80
4,7
7,30
20
KERAFINA
15,35
TG
35
74,00
4,2
8,13
21
CORINTH CANAL
16,10
TG
35
77,50
3,5
10,00
22
HELLAS CAN
16,30
HY
20
80,00
2,5
8,06
23
MILLS PAFILI
17,00
TG
30
83,40
3,4
8,42
24
EXAMILIA
17,35
TG, YOG
35
87,70
4,2
8,13
25
JUNCTION COR./TRIPOL
18,05
TG, ISO
30
91,00
3,3
8,57
26
ANCIENT CORINTH
18,25
TG, YOG
20
93,00
2,0
9,50
27
SCREECH VILLA
19,00
TG
35
97,10
4,1
8,34
28
ASSOS
19,25
TG, ISO, YOG
25
100,00
3,0
8,27
29
ZEVGOLATIO (CORINTH)
19,45
TG, ÇÇ
20
101,90
1,9
9,50
30
SMALL CHURCH
20,20
TG, ÇÇ
35
105,90
3,8
9,14
31
SOULINARI
20,55
TG ISO ÇÇ YOG
35
109,80
3,9
9,05
32
HALKION VILLAGE
21,25
TG, ÇÇ
30
112,90
3,1
9,50
33
BIG TREE
22,00
TG, ISO, ÇÇ
35
116,80
3,9
9,05
34
SMALL SHRINE
22,35
TG, ÇÇ
35
120,20
3,4
9,05
35
ANCIENT NEMEA
23,00
HY
25
123,30
3,1
8,13
36
OASIS TAVERN
23,40
TG, ÇÇ
40
127,40
4,1
9,50
37
CHURCH ON RIGHT
00,00
TG, ÇÇ
20
129,40
2,0
10,00
38
UNDERGROUND  JUNCTION
00,35
TG, ISO, ÇÇ
35
132,60
3,2
10,55
39
SMALL SHRINE
01,10
TG, ÇÇ
35
135,60
3,0
11,46
40
MALANDRENIΙ
01,50
TG, ISO, ÇÇ
40
139,80
4,2
9,31
41
JUNCTION TO LIRKIA
02,20
TG, ÇÇ
30
143,10
3,3
9,14
42
SIGN TO LIRKIA
02,45
TG, ÇÇ
25
145,80
2,7
9,14

CΡ NO
CP ADI
CP CUTOFF
CP İÇERİĞİ
ZAMAN
MESAFE TOPLAM
MESAFE
PACE
43
LIRKIA
03,10
HY
25
148,3
2,5
10,00
44
SMALL OPENING LEFT
03,40
TG, ÇÇ
30
151,3
3,0
10,00
45
KAPARELI
04,10
TG, ISO, ÇÇ
30
153,9
2,6
11,32
46
OPEN SPACE RIGHT
04,45
TG, ÇÇ
35
157,4
3,5
10,00
47
MOUNTAIN BASE
05,10
HY
25
159,5
2,1
11,46
48
MOUNTAIN TOP
05,50
TG, ÇÇ
40
161,8
2,3
17,23
49
SAGAS
06,25
TG, ISO, ÇÇ
35
164,5
2,7
12,58
50
GAS DEPOT LEFT
06,50
TG, ÇÇ
25
167,0
2,5
9,50
51
BRIDGE
07,15
TG, ÇÇ
25
169,8
2,8
9,05
52
NESTANI
07,30
HY
15
171,5
1,7
9,05
53
X ROADS VITINA
08,05
TG, ÇÇ
35
175,5
4,0
8,49
54
GHIOSA TAVERN
08,25
TG, ÇÇ
20
177,50
2,0
10,00
55
UNDERGOUND PASSAGE
08,40
TG, ISO, ÇÇ
15
178,80
1,3
11,19
56
KIOSK
09,20
TG, ÇÇ
40
183,50
4,7
8,34
57
ZEVGOLATIO (ARCADIA)
09,45
TG, ISO, ÇÇ
25
186,10
2,6
9,31
58
T JUNCTION
10,15
TG, ÇÇ
30
189,30
3,2
9,14
59
SMALL FARMHOUSE
10,40
TG, ÇÇ
25
191,8
2,5
9,50
60
ALEA-TEGEA
11,10
HY
30
195,3
3,5
8,42
60α
KAMARI
11,25
SU
15
197,1
1,8
8,34
61
PB GAS STATION
11,40
TG, ÇÇ
15
198,6
1,5
9,41
62
MANTIREA
12,15
TG, ÇÇ
35
202,3
3,7
9,31
63
PAPANTONIS
12,55
TG ISO ÇÇ YOG
40
206,40
4,1
9,50
64
Church ST. NIKOLAS
13,25
TG, ÇÇ
30
209,9
3,5
8,42
65
ARDAMIS
13,45
TG, ÇÇ
20
212,3
2,4
8,27
66
OPEN SPACE
14,15
TG, ÇÇ
30
215,7
3,4
8,57
67
BUS STATION
14,55
TG, ÇÇ
40
222,2
4,5
8,49
68
MONUMENT
15,25
HY
30
223,4
3,2
9,14
69
MODERN HOUSE ARCHES
16,00
TG, ÇÇ
35
226,7
3,3
10,32
70
OPEN SPACE
16,40
TG, ÇÇ
40
231,4
4,7
8,34
71
JULIETS HOUSE
17,00
TG, ISO, ÇÇ
20
233,5
2,1
9,22
72
VOUTIANOI
17,25
TG, ÇÇ
25
236,6
3,1
8,13
73
KLADAS
18,05
TG, ISO, ÇÇ
40
241,3
4,7
8,34
74
EVROTA BRIDGE
18,30
TG, ÇÇ
25
244,4
3,1
8,13
75
FINISHING POINT
19,00
 
30
246,8
2,4
12,30

 
 

CP’lerdeki  TEMEL GIDA içeriği (tabloda TG olarak gösterilmiştir)
Su, Kola, Meyve suyu,  Frenküzümü, Susam, Meyve, Ekmek, Bisküvi, Süt, Kahve, Patates Cipsi, Peksimet, Çikolata, Şeker, Bal, İncir, Ceviz

CP içerik Kısaltmaları;
ISO (isotonic içecek), 
YOG (Yoğurt), 
ÇÇ (Çay, Çorba), 
HY (hafif yemek; TG, ISO VE ÇÇ’ye ilave olarak makarna vb. sıcak yemek bulma imkanı)
 
 
    Destekçi ekiplerine izin verilen CP’ler turuncu ile gösterilmiştir.
   Tıbbi yardım alınabilecek ana CP’ler mavi ile gösterilmiştir.
 
ZAMAN bir önceki CP’den gelmek için ihtiyacınız olan zaman
MESAFE CP bir önceki CP’den olan uzaklık
MESAFE TOPLAM start noktasından olan uzaklık
PACE Cutoff yememek için iki CP arasında ihtiyacınız olan ortalama pace.

 
 
 
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder